מפתחות
Keys
מחיאות כפיים - מעט אנשים - פנים
Small club applaus
הורדת מיים בשרותים במטוס
Toilet flush in airplane
גיטרה חשמלית, מגעים
Electric Guitar Bad Connection
סוס וכרכרה
Horse and Carriage
פרסות סוס
Horseshoes
רוח דרך עלים
Wind through leaves
חריקת דלת גדולה מברזל
Door squeak, heavy, metal
נשיפה, פה, קצר
Mouth blow, short
מנוע, מהירות קבועה
Engine, steady