שתי מחיאות כף
Two Claps
ויברפון 3
Vibraphone 03
ויברפון 2
Vibraphone 02
ויברפון 1
Vibraphone 01
3 ויברפון - ויברפון עם קשת
Vibraphone - bowed vibraphone 03
2 ויברפון - ויברפון עם קשת
Vibraphone - bowed vibraphone 02
1 ויברפון - ויברפון עם קשת
Vibraphone - bowed vibraphone 01
פעמוניה 4
Tubular bells 04
פעמוניה 3
Tubular bells 03
פעמוניה 2
Tubular bells 02